กลยุทธ์การขนส่ง

      โดย ไชยยศ ไชยมั่นคง และ ดร. มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง

[กลับสู่หน้าหลักของหนังสือ]

สารบัญ

บทที่ 1 บทบาทการขนส่ง : The Role of Transportation

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง : Transport Economics

บทที่ 3 การกำหนดราคาขนส่ง : Pricing in Transport

บทที่ 4 การขนส่งด้วยรถบรรทุก : Motor Carriers

บทที่ 5 การขนส่งด้วยรถไฟ : Railroad

บทที่ 6 การขนส่งทางท่อ : Pipelines

บทที่ 7 อุตสาหกรรมสายการบิน : Airlines Industry

บทที่ 8 การจัดการธุรกิจสายการบิน : Airlines Management

บทที่ 9 อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล : Maritime Transport Industry

บทที่ 10 อุตสาหกรรมท่าเรือ : Port Industry

บทที่ 11 พาณิชยนาวีไทย : Thai Maritime Industry

บทที่ 12 การจัดการขนส่งทางทะเล : Maritime Transport Management

บทที่ 13 การขนส่งกับการค้าระหว่างประเทศ : Transport and International Trade

บทที่ 14 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ : International Transport Management

บทที่ 15 กลยุทธ์ของผู้ประกอบการขนส่ง : Carrier Strategies

บทที่ 16 กลยุทธ์ของผู้ใช้บริการขนส่ง : Shipper Strategies

บทที่ 17 นโยบายขนส่งและศูนย์กลางโลจิสติกส์ : Transport Policy and Logistics Hub